13, మార్చి 2011, ఆదివారం

తాగుబోతు


అర్ధరాత్రయినా ఇంటికి రాని తాగుబోతు భర్త సతీష్ కోసం ఎదురు చూస్తుంది భార్య. ఇంతలో తలుపు కొట్టిన చప్పుడు వినిపించింది, లోపలినుండే నిర్ధారణ కోసం అడిగింది.. ఎవరూ..సతీష్ ?..సతీష్ ?..అని.
బయటనుంచి సమాధానం రాలేదు.
కిటికీ ఓపెన్ చేసి చూసింది.సతీషే ఉన్నాడు బయట.సతీషేనా అనడిగితే అవుననని చెప్పరే..కోపంగా అడిగింది భార్య.
అప్పడినుండీ నేను తలూపుతూనే ఉన్నాను డార్లింగ్..చెప్పాడు సతీష్.


1 వ్యాఖ్య: